PHP设计模式 - 门面模式

门面模式 (Facade)又称外观模式,用于为子系统中的一组接口提供一个一致的界面。门面模式定义了一个高层接口,这个接口使得子系统更加容易使用:引入门面角色之后,用户只需要直接与门面角色交互,用户与子系统之间的复杂关系由门面角色来实现,从而降低了系统的耦

 

<?php
class Camera {
  public function turnOn() {}
  public function turnOff() {}
  public function rotate($degrees) {}
}

class Light {
  public function turnOn() {}
  public function turnOff() {}
  public function changeBulb() {}
}

class Sensor {
  public function activate() {}
  public function deactivate() {}
  public function trigger() {}
}

class Alarm {
  public function activate() {}
  public function deactivate() {}
  public function ring() {}
  public function stopRing() {}
}

class SecurityFacade {
  private $_camera1, $_camera2;
  private $_light1, $_light2, $_light3;
  private $_sensor;
  private $_alarm;

  public function __construct() {
    $this->_camera1 = new Camera();
    $this->_camera2 = new Camera();

    $this->_light1 = new Light();
    $this->_light2 = new Light();
    $this->_light3 = new Light();

    $this->_sensor = new Sensor();
    $this->_alarm = new Alarm();
  }

  public function activate() {
    $this->_camera1->turnOn();
    $this->_camera2->turnOn();

    $this->_light1->turnOn();
    $this->_light2->turnOn();
    $this->_light3->turnOn();

    $this->_sensor->activate();
    $this->_alarm->activate();
  }

  public function deactivate() {
    $this->_camera1->turnOff();
    $this->_camera2->turnOff();

    $this->_light1->turnOff();
    $this->_light2->turnOff();
    $this->_light3->turnOff();

    $this->_sensor->deactivate();
    $this->_alarm->deactivate();
  }
}


//client 
$security = new SecurityFacade();
$security->activate();

 

PHP设计模式 - 门面模式

原文:https://www.cnblogs.com/taozi32/p/9226751.html

人吐槽 人点赞

猜你喜欢

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

你可以使用这些语言

查看评论:PHP设计模式 - 门面模式