PHP PhpQrcodes 生成带有颜色二维码

PHP 生成带有颜色二维码

之前在网上找了好几个都不能用,这是我自己改的类,亲测的,希望大喜欢:
下载地址: https://download.csdn.net/download/ybaog/10495087

<?php
require_once 'PhpQrcodes.php';

//hex转rgb
function hex2rgb( $colour ) {
  if ( $colour[0] == '#' ) {
    $colour = substr( $colour, 1 );
  }
  if ( strlen( $colour ) == 6 ) {
    list( $r, $g, $b ) = array( $colour[0] . $colour[1], $colour[2] . $colour[3], $colour[4] . $colour[5] );
  } elseif ( strlen( $colour ) == 3 ) {
    list( $r, $g, $b ) = array( $colour[0] . $colour[0], $colour[1] . $colour[1], $colour[2] . $colour[2] );
  } else {
    return false;
  }
  $r = hexdec( $r );
  $g = hexdec( $g );
  $b = hexdec( $b );
//  return array( 'red' => $r, 'green' => $g, 'blue' => $b );
  return array($r, $g, $b );
}

function get_visit_url(){
  $url = $_SERVER['HTTP_HOST'];
  $url .= $_SERVER['REQUEST_URI'];
  $url = str_replace("//", '/', $url);
  $url = 'http://'.$url;
  return $url;
}


$color=hex2rgb($_GET['color']); //根据实际情况是不是用 hex转rgb (#ef2727 转 255,255,255)
$url = get_visit_url();     //生成的链接 
$value = $url;

//二维码内容
$errorCorrectionLevel = 'H';  //容错级别
$matrixPointSize = 3;      //生成图片大小

//生成二维码图片
//第三个参数默认为L,这个参数可传递的值分别是L(QR_ECLEVEL_L,7%),M(QR_ECLEVEL_M,15%),Q(QR_ECLEVEL_Q,25%),H(QR_ECLEVEL_H,30%)。这个参数控制二维码容错率,不同的参数表示二维码可被覆盖的区域百分比。 
//第四个参数,控制生成图片的大小,默认为4 
//第五个参数,控制生成二维码的空白区域大小 
//第七个参数,前景颜色 

$filename ='./qrcode/'.time().'.png'; //二维码生成图片的位置
$QRcode=new QRcode;
$QRcode->png($value,$filename , $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize,6,false,$color);

如果你觉得好用的话记得点赞哦!

文章来源: PHP PhpQrcodes 生成带有颜色二维码

人吐槽 人点赞

猜你喜欢

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

你可以使用这些语言

查看评论:PHP PhpQrcodes 生成带有颜色二维码