php7连接 sqlserver踩过的坑,could not find driver解决方式

最近把环境升级为php7发现在连接sqlser的时候无法使用驱动了

页面错误

技术分享图片

后来查看文档发现:php7应该采用Server=xxxx;DataBase=xxxxx

解决方式:

DB_DSN_TWO           = dblib:host=*.*.*.*;dbname=mssqla
修改为:
DB_DSN_TWO           = sqlsrv:Server=*.*.*.*;Database=mssqla

 

php7连接 sqlserver踩过的坑,could not find driver解决方式

原文:https://www.cnblogs.com/xzlive/p/9214237.html

人吐槽 人点赞

猜你喜欢

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

你可以使用这些语言

查看评论:php7连接 sqlserver踩过的坑,could not find driver解决方式