php 可变变量 示例

  // 可变变量: 将一个变量的值 作为另一个变量的名去使用
    $a = '小明';
    $小明 = '我很骚气';

    // echo $小明;
    echo $$a;
    echo '<hr>';

  // 引用变量
    $a = 100;
    $b = $a;
    $b = 500;

    echo $a;   // 100
    echo '<br>';
    echo $b;   // 500
    echo '<hr>';


    $a = 100;
    $b = &$a;  // 将内存地址付给了$b
    $b = 500;
    echo $a;   // 500
    echo '<br>';
    echo $b;   // 500
    echo '<hr>';
文章来源: php 可变变量 示例

人吐槽 人点赞

猜你喜欢

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

你可以使用这些语言

查看评论:php 可变变量 示例